Plan promocji wsi Karolinki

Plan promocji wsi Karolinki

Celem działań informacyjno-promocyjnych związanych z Planem Odnowy Miejscowości Karolinki jest:
 upowszechnienie informacji na temat inwestycji planowych w miejscowości do roku 2020 wraz ze wskazaniem szacunkowych kosztów realizacji projektów;
 wskazanie możliwości uzyskania zewnętrznego dofinansowania na odnowę wsi;
 bieżące informowanie opinii publicznej o zakresie i wymiarze otrzymanej pomocy unijnej dla poszczególnych projektów.

Grupami docelowymi promocji Planu Odnowy Miejscowości w pierwszym rzędzie mieszkańcy wsi, gminny samorząd, lokalne organizacje i instytucje funkcjonujące na terenie gminy.
Informacja o dokumencie będzie także kierowana do ośrodków poza gminą: – samorządu wojewódzkiego, organizacji społecznych i pozarządowych, samorządów gospodarczych, działających na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Osiągnięcie wskazanych powyżej celów działań promocyjno-informacyjnych stanie się możliwe po zastosowaniu elementów promocji, do których zaliczyć należy:

 prezentacja założeń Planu Odnowy Miejscowości na sesji Rady Gminy.
 publikacja tekstu dokumentu w gminnym Biuletynie Informacji Publicznych
 publikacja głównych założeń Planu Odnowy Miejscowości na oficjalnej stronie internetowej gminy
 organizacja konferencji informacyjnych podczas imprez wiejskich, propagujących założenia Planu Odnowy Miejscowości, jak też możliwości wykorzystania środków unijnych na cele rozwoju lokalnego
 publikacja broszury informacyjnej pozwalającej w łatwy, przystępny sposób pokazanie założeń Planu Odnowy Miejscowości, a także wiedzę o dostępnej pomocy;
 informacja w mediach lokalnych i regionalnych na temat realizacji założeń Planu Odnowy Miejscowości.
 Opracowanie tablic informacyjnych przy wjeździe do wsi (tzw „witacze”)
 Oznakowanie najciekawszych miejsc z opisem atrakcji wsi z wykorzystaniem projektu wizualizacji, loga, schematycznej mapki wsi
 Kalendarz imprez wiejskich i imprez lokalnych
 Broszura informująca o wsi zawierająca:

  • krótką charakterystykę wsi, akcentująca jej unikalność
  • logo, schematyczną mapki wsi
  • kalendarz imprez
  • informacje teleadresowe
  • z kim się kontaktować
  • jak spędzić wolnych czas
  • jak dojechać

 Udział w targach regionalnych
 Przygotowanie materiałów dla wydawnictw gminnych, powiatowych regionalnych
 Dzień wsi – impreza nawiązująca do oryginalnego charakteru wsi
 Maskotka wsi
 Pamiątka z pobytu we wsi (produkty lokalne – powidła, mini nalewka, wyrób rzemiosła z elementem promocyjnym wsi
 Totem na środku wsi – z odległościami do najważniejszych miejsc mających znaczenie w wizerunku wsi: miejsc świętych, arcyważnych
 Jarmark wiejski – promocja lokalnych produktów i rzemiosła