Plan rozwoju i odnowy wsi Bielewo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

BIELEWO 2011 – 2020

Wstęp

Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Rozwoju Miejscowości Bielewo. Plan rozwoju będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Krzywiń, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych. Plan jest także dokumentem niezbędnym przy działaniach, które będą wspierane przez środki pomocowe z Unii Europejskiej zwłaszcza w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz do programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Plan ten ma służyć uporządkowanemu i społecznie akceptowanemu rozwojowi infrastruktury społecznej i technicznej w miejscowości Bielewo.

Charakterystyka wsi

Bielewo to miejscowość znana już od 1302 r. i należąca wtedy do rodu Wyskotów. Znajduje się tu dwór Bojanowskich z 1786 r. We wrześniu 1831 r. gościł na polowaniu u Kaliksta Bojanowskiego – Adam Mickiewicz. Niestety w latach 50-tych XX w. dwór został przebudowany i stracił swój pierwotny urok. Wart obejrzenia jest znajdujący się przy drodze do Gostynia budynek „dróżnika” z poł. XIX w. Pobierano w nim opłaty drogowe. We wsi znajduje się szpaler lip drobnolistnych o obw. 320-330 cm i wys. Około 18 m. Na początku XX w. zapoczątkowano tu wydobywanie węgla brunatnego. W przysiółku Karwiniec pozostały zabudowania z tego okresu.

Obecnie wieś liczy 616 mieszkańców. Posiada Dobrze zorganizowaną Ochotniczą Straż Pożarną, Koło Gospodyń Wiejskich i sprawną organizacyjnie Radę Sołecką. Od 13 lat funkcję sołtysa pełni Paweł Prałat, od 2010 roku wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzywinia. Posiada bogate doświadczenie doskonale zna problemy wsi. W tradycji Bielewa zapisał się pobyt w Adama Mickiewicza w Bielewie. Wielki poeta gościł w Wielkopolsce między sierpniem 1831 a marcem 1832 roku. W tym czasie odwiedził tez Bielewo. Jarosław Maciejewski pisze na ten temat:

W roku 1831 mógł on (Józef Morawski) znaleźć się w Bielewie w towarzystwie Mickiewicza i Łubieńskiej i potrafimy wyobrazić sobie go w konwoju towarzyszącym poecie przy jego wyjeździe z Luboni, a więc skłonni bylibyśmy owo polowanie w Bielewie datować około połowy października.

Jozefat Ostrowski, Benedyktyn z Lubinia pisał o pobycie Mickiewicza w Wielkopolsce w 1932 roku:

Kotowiecko, 26.VI.1901. Dochował się list uczestnika jednego z tych polowań, którego wspomnienie poeta jakby żywcem przeniósł do „Pana Tadeusza”. List ten pisał Józef Morawski z Kotowiecka do Wojciecha Łubieńkiego, wnuka Józefa i Konstancji, o których była wyżej mowa. Oto ustęp tego listu dotyczący Mickiewicza

Nie tylko znalem Dziada Pańskiego, ozdobionego Krzyżem Virtuti Militari pana Józefa Łubieńskiego, ale co więcej Pana zajmie, to – że z Babką Pańską byłem na owym polowaniu z charty u Kaliksta Bojanowskiego w Bilejewie, a to z Mickiewiczem, kiedy ten czerpał natchnienie w hałaśliwych sprzeczkach dwóch braci, starszego Ksawerego i młodszego Kaliksta o zalety ich chartów. A potem stworzył z nich swoim sarkastycznym dowcipem Assesora i Rejenta. Naturalnie, że wtedy z głęboko przenikającego wzroku i tego młodego oblicza myśli jego nie wyczytałem. Ale wszystko mi się odbiło w pamięci. Mickiewicz wszystko brał z naturalnych objawów. Czy Pan Szanowny uwierzysz, że w Siemianicach w zbiorach broni myśliwskiej po Piotrze Szembeku jest dubeltówka z złotym napisem: Sagalas London a Balabanówka. Wielkość zawsze z prostotą idzie w parze. 

Tradycja ta wykorzystana zostanie w planie odnowy miejscowości.

Struktura wiekowa mieszkańców przedstawia się następująco (dane: marzec 2011)

Urodzeni w latach Liczba mieszkańców
Kobiety Mężczyźni
1900 – 1949 66 33
1950 – 1970 86 78
1971 – 1990 87 101
1991 – 2000 37 51
2001 – 2010 26 51
Razem 302 314

Ocena mocnych i słabych stron Bielewa

Mieszkańcy wsi dokonali oceny silnych i słabych stron swojej miejscowości oraz szans i zagrożeń.

Analiza SWOT

Silne strony:
– Świetlica wiejska, boisko do piłki nożnej, piłki siatkowej, siłownia
– Dobra komunikacja: Gostyń – Kościan
– Dobrze zorganizowana Ochotnicza Straż Pożarna
-Koło Gospodyń Wiejskich
– Wikliniarstwo – przeszkoleni ludzie
– Położenie na trasie kolejki drezynowej
– Miejscowość otoczona lasami
– Pasmo pagórków dolskich
– Kopalnia węgla brunatnego – nieczynna
– Własny herb
– Pobyt Adama Mickiewicza w Bielewie (spór Kusego i Sokoła)
– Warunki do stworzenia punktu widokowego
– Silne rzemiosło: stolarze, murarze, malarze,
– Pasieki pszczelarskie
– Gminny teren wykorzystywany przez wieś
– Duża firma „LIRA” – producent pasz i koncentratów
-Organizowanie wieczorków, dożynek
– Nowy Kościół Parafialny
– Przedszkole
– Bliskość Lubinia i Cichowa
– Dwa sklepy spożywcze

Słabe strony:
– Słaba integracja społeczeństwa
– Brak biblioteki
– Brak chodników
– Brak kanalizacji
– Brak gazyfikacji
– Brak wiejskiego placu zabaw

Szanse:
– Uzyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej
– Jesteśmy członkiem Gościnnej Wielkopolski
– Program Wielkopolska Odnowa Wsi
– Projekt produktu turystycznego „Podróże z Panem Tadeuszem” przygotowywany wspólnie przez Lokalne Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska” i „Zaścianek”

Zagrożenia:
– Kryzys gospodarczy
– Ucieczka młodych ludzi do miasta
– Brak stawów przeciwpożarowych
– Brak melioracji

Potencjał do wykorzystania przyszłych działaniach związany z zachowaniem dziedzictwa zaplanowanych przez uczestników warsztatów:

Tereny wiejskie
Las należący do wsi
Rzemieślnicy mieszkający we wsi (stolarze, murarza, malarze)
Trasa kolei drezynowej
Ziemiański Szlak Rowerowy
Szlak konny „Trakt Chłapowskiego”
Tory
Semafor
Drezyna
Pobyt Adama Miciewicza w Bielewie
„Pan Tadeusz” – spór o Kusego i Sokoła
Budynek dawnej szkoły i plac
Wiata
Karczma
Sztygarówka
Staw
Źródło
Wzgórze na gminnej ziemi

Po dokonaniu analizy mieszkańcy połączyli silne strony w trzy grupy związane z rozwojem infrastruktury rekreacyjo-turystycznej opartej na dziedzictwie  kulturowym

Opis planowanych zadań w perspektywie 10 lat od dnia przyjęcia dokumentu.

Podczas warsztatów uczestnicy ustalili dla Bielewa priorytetowe zadania: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w planie odnowy miejscowości. Zapewnienie warunków dla integracji mieszkańców wokół tradycji i stworzenie warunków dla rozwoju turystyki wiejskiej. W związku z decyzjami Zebrania Wiejskiego ustala się dla miejscowości Bielewo dwa projekty:

Centrum rekreacyjno-turystyczne pod nazwą:

Bielewo – przystanek Mickiewicza
poprzez stworzenie miejsca spotkań, biesiad i spektakli wiejskich przy trasie krzywińskiej Kolei Drezynowej
Stworzenie Izby Mickiewiczowskiej w budynku dawnej szkół
Otwarcie czytelni wiejskiej w budynku przedszkola

Plany rozwoju wsi podzielono na etapy

I etap

Przygotowywany jako projekt do konkursu „pięknieje wielkopolska wieś”
Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej na gruncie wiejskim dla 120 osób
Budowa wieży widokowej we wsi
Otwarcie Izby Mickiewiczowskiej w budynku dawnej szkoły
Stworzenie i oznakowanie trasy turystyczno spacerowej we wsi i w kierunku stacji kolei drezynowej
Wzbogacenie trasy o elementy małej architektury – ławki, zieleń, miejsca postoju dla turystów pieszych, konnych i rowerowych
Powołanie Towarzystwa Mickiewczowskiego

II ETAP

Biblioteka i klubo czytelnia wiejska w budynku przedszkola prowadzona przez Towarzystwo Mickiewczowskie
Stworzenie Ogrodu Zosi przy budynku przedszkola

Szacunkowe koszty planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć

ZADANIE KOSZT
Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej wraz z otoczeniem 50.000
Budowa wieży widokowej we wsi 10.000
Otwarcie Izby Mickiewiczowskiej 15.000
Stworzenie i oznakowanie trasy turystyczno spacerowej 10.000