Plan rozwoju i odnowy wsi Czeluścin

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI
Czeluścin 2011 – 2020

Wstęp

Plan odnowy miejscowości stanowi istotną przesłankę pozytywnych zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie decyzji. W jego przygotowaniu uczestniczyli liderzy lokalni i mieszkańcy miejscowości. Oznacza to, że w proces ten włączone zostało szerokie spektrum odbiorców późniejszych działań. Dzięki temu możliwe stało się wyartykułowanie interesów całej lokalnej społeczności, a konsekwentne realizowanie planu da mieszkańcom poczucie stabilizacji i satysfakcję. Współudział mieszkańców stanowi istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Dlatego Centrum Rozwoju Gminy Pępowo podjęło decyzję o opracowaniu Planu Odnowy Miejscowości Czeluścin na terenie Gminy Pępowo. Ma on charakter średnioterminowej strategii społeczno – gospodarczej, niezbędnej do pełnego wykorzystania istniejącego potencjału i perspektyw rozwojowych, w tym dostępu do unijnych środków finansowych i funduszy rządowych. Dokument obejmuje w szczególności: analizę zasobów miejscowości, porównanie korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych oraz potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą warunkować przyszłość jej mieszkańców, wizję rozwoju wsi. Warunkiem rzetelnego zdiagnozowania aktualnej sytuacji miejscowości Czeluścina i określenia jej potrzeb jest ścisła współpraca pomiędzy omawianą jednostką terytorialną a Urzędem Gminy Pępowo.

Jako priorytet Planu Odnowy Miejscowości można wskazać podniesienie standardu życia i pracy w miejscowości Czeluścin poprzez realizację zadań inwestycyjnych zwiększających atrakcyjność danego terenu. Podejmowane działania powinny stworzyć korzystne warunki dla lokalnych i zewnętrznych inwestorów, zachęcić ich do planowania przedsięwzięć na obszarze przedmiotowej jednostki osadniczej. Plan ma również na celu kultywowanie oraz zachowanie tożsamości społeczności wiejskiej.

Charakterystyka wsi Czeluścin.
Historia

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1256 roku z dokumentu, w którym wymienieni są pierwsi właściciele wsi: Racibor, Stefan i Janik Wincesławice. Nazwa wsi wywodzi się od nazwy czelusta (czelustka – policzek). Tu urodził się Jan Nepomucen Umiński herbu Cholewa (ur. 5 lutego 1778 w Czeluścinie, zm. 1851 w Wiesbaden) – generał brygady Księstwa Warszawskiego i wódz naczelny w Powstaniu listopadowym. Na przestrzeni wieków wieś ta występowała w dokumentach pod różnymi nazwami: Czeluścino, Czeliuszcino, Cieluścin, Cieluszczyno, Budy Cieluścińskie czy po niemiecku Deutchrode. W czasach poprzedzających rozbiory Czeluścin należał do powiatu pyzdrskiego, chociaż parafią jego zawsze było Pępowo leżące w powiecie kościańskim, dzisiaj gostyńskim. Właśnie pomiędzy tymi dwiema miejscowościami znajdowała się granica powiatów.

Zabytki

W północnej części wsi znajduje się dwór neogotycki z pierwszej połowy XIX wieku, gruntownie przebudowany w roku 1945.Na południe od dworu neogotyckiego znajduje się stara stacja kolejowa.

Położenie

Czeluścin to malownicza wieś położona w Województwie Wielkopolskim, w powiecie Gostyńskim w gminie Pępowo. Wieś jest położona na ładnym terenie jest otoczona z wszystkich stron rozciągającymi się na wiele kilometrów polami uprawnymi. Czeluścin położony jest w odległości 5 km od miejscowości gminnej Pępowo, w odległości 20 km od siedziby powiatu Gostynia. Gmina Pępowo malownicza gmina położona na terenie Wielkopolski, do niedawna była jedną z najmniejszych obszarowo gmin byłego województwa leszczyńskiego, położona we południowo – wschodniej jego części. Położenie gminy w układzie gospodarczym kraju jest korzystne. Pępowo leży w połowie drogi pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem przy międzyregionalnej linii kolejowej Ostrów Wlkp. – Leszno oraz międzyregionalnej drodze Krotoszyn – Rawicz – Warszawa. Warunki środowiska przyrodniczego, a także dość znaczne oddalenie do głównych aglomeracji miejsko – przemysłowych kraju przesądzają o rolniczym charakterze gminy o wysokotowarowej produkcji rolnej. Pępowo zajmuje obszar 86,7 hektarów, z tego 6.205 gruntów ornych. Gminę zamieszkuje ponad 6 100 mieszkańców, którzy w większości utrzymują się z pracy rolniczej oraz przetwórstwa rolno – spożywczego. Otoczeniem terytorialnego systemu społecznego gminy Pępowo jest byłe województwo leszczyńskie, jeden z największych rozwiniętych rolniczo regionów kraju oraz województwo dolnośląskie. Pępowo wchodzi, zatem w skład regionu o niewielkim obszarze i zaludnieniu, dość jednorodnych warunkach środowiska, prezentującego średni ogólny poziom rozwoju społeczno – gospodarczego, jednak najwyższy krajowy poziom rozwoju rolnictwa, regionu spójnego komunikacyjnie o wyraźnym niedorozwoju infrastruktury, zarówno technicznej, jaki i społecznej.

Demografia

W Czeluścinie jest 50 gospodarstw domowych w których mieszka 264 osób w tym 125 osób to mężczyźni a 139 to kobiety.

Zasoby

Inwentaryzacja zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego. Czeluścin to typowa wielkopolska wieś o wysokiej kulturze rolnej w której działają wysoko towarowe gospodarstwa rolne i to jest główny rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej we wsi. Działa tu także kilkanaście małych firm zajmujących się głównie usługami i handlem. Wieś jest w pełni zwodociągowana. Do każdego gospodarstwa rodzinnego jest dostarczany gaz. Każdy kto chce może posiadać telefon stacjonarny. W Czeluścinie jest również dostęp do sieci telefonii komórkowej. Wieś nie posiada niestety kanalizacji sanitarnej. Wieś posiada niedawno wyremontowaną świetlicę wiejską w której odbywają sie wszystkie wydarzenia organizowane przez lokalna społeczność. Funkcjonuje tu również boisko sportowe. W Czeluścinie działa aktywnie Koło Gospodyń Wiejskich, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, koło wędkarskie oraz klub piłkarski. Organizacje te są głównymi animatorami życia społeczno kulturalnego społeczności wsi.

Ocena mocnych i słabych stron Czeluścina.

Mieszkańcy wsi Czeluścin dokonali oceny silnych i słabych stron swojej miejscowości oraz szans i Zagrożeń

Silne strony

Aktywni Mieszkańcy
Infrastruktura techniczna
Organizacje społeczne: OSP, KGW, KS Grom Czeluścin – klub sportowy z tradycjami.
Przystanek osobowy PKP, PKS
Staw rybny
Chodnik
Świetlica wiejska
Plac zabaw
Boisko sportowe
Boisko do siatkówki
Sklep
Remiza OSP
Kaplica
Internet
Grunt i las wiejski
Organizacja imprez
Sikawka konna po renowacji

Słabe strony

W części dróg słaba jakość nawierzchni
Na terenie powiatu krotoszyńskiego słabe utrzymanie zimowe dróg
Chodnik nie jest poprowadzony przez całą miejscowość, a w Czeluścinku nie ma w ogóle
Plac zabaw niedostatecznie wyposażony – inwestycja niedokończona
Remiza i plac przed remizą wymagają remontu
Obiekty sportowe wymagają doposażenia i prac renowacyjnych
Staw wymaga odmulenia i zagospodarowania terenu wokół
Słabe wyposażenie świetlicy, (krzesła stoły) remont – wentylacja, podłoga, malowanie
Brak kanalizacji burzowej i sanitarnej w Czeluścinku i części Czeluścina
Przystanki PKS w Czeluścinie i Czeluścinku wymagają remontu
Braki w oświetleniu wsi
Brak oferty dla młodzieży

Szanse

Jesteśmy w Gościnnej Wielkopolsce
Program Odnowy Wsi
Strategia Rozwoju Gminy
Uchwalenie Funduszu sołeckiego

Zagrożenia

Kryzys gospodarczy
Bezrobocie
Ucieczka młodych ludzi do miast

Wizja rozwoju Czeluścina i Czeluścinka

Wyznaczenie wizji jest kwintesencją procesu planowania. Wizja określa horyzont możliwości i precyzuje dążenie, które jest inspiracją do działania.
Każdy byt ma swój własny sens istnienia i to właśnie wizja definiuje ten sens.
Wizja przedstawia oczekiwany obraz przyszłości, którą wspólnota lokalna chce wykreować. W trakcie prac nad skonstruowaniem Planu Odnowy
Miejscowości Czeluścina zdefiniowano następującą wizję rozwoju:

Czeluścin i Czeluścinek są miejscowościami zadbanymi i uporządkowanymi. Mieszkańcy są aktywni i chętnie korzystają z nowoczesnej przestrzeni publicznej, pełniącej funkcje edukacyjne, kulturalne i sportowo – rekreacyjne z dobrą  infrastrukturą i ofertą oświatową wspierającą rozwój.

Opis planowanych zadań w perspektywie 10 lat od dnia przyjęcia dokumentu.

Na podstawie dokonanej analizy SWOT mieszkańcy wsi Czeluścin dokonali wyboru zadań oraz wyznaczyli kolejność ich realizacji.

1. Zagospodarowanie centrum wsi – połączenie w jedną całość – plac zabaw, boiska sportowe świetlica (remont i doposażenie) i teren wokół, remont i modernizacja boisk sportowych, organizacja miejsca spotkań mieszkańców miejsca na ognisko – grill , teren rekreacyjny (na końcu boiska sportowego)
2. Dokończenie budowy drogi rowerowej przebiegającej przez Czeluścin.
3. Budowa kanalizacji burzowej w Czeluścinku i budowa drogi rowerowej.
4. Odmulenie i zagospodarowanie terenu wokół stawu.
5. Remiza i otoczenie – remont i modernizacja. Izba pamiątek – sposób na odnowienie remizy.
6. Zachowanie i wykorzystanie z pożytkiem dla mieszkańców tradycje sportowych Czeluścina kontynuowanych przez klub Grom Czeluścin.