Plan rozwoju i odnowy wsi Gogolewo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

GOGOLEWO 2011 – 2020

Wstęp

Plan odnowy miejscowości stanowi istotną przesłankę pozytywnych zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie decyzji. W jego przygotowaniu uczestniczyli liderzy lokalni i mieszkańcy miejscowości. Oznacza to, że w proces ten włączone zostało szerokie spektrum odbiorców późniejszych działań. Dzięki temu możliwe stało się wyartykułowanie interesów całej lokalnej społeczności, a konsekwentne realizowanie planu da mieszkańcom poczucie stabilizacji i satysfakcję. Współudział mieszkańców stanowi istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego władze Gminy Krobia podjęły decyzję o opracowaniu Planu Odnowy Miejscowości Gogolewo. Ma on charakter średnioterminowej strategii społeczno – gospodarczej, niezbędnej do pełnego wykorzystania istniejącego potencjału i perspektyw rozwojowych, w tym dostępu do unijnych środków finansowych i funduszy rządowych. Dokument obejmuje w szczególności: analizę zasobów miejscowości, porównanie korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych oraz potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą warunkować przyszłość jej mieszkańców, wizję rozwoju wsi. Warunkiem rzetelnego zdiagnozowania aktualnej sytuacji miejscowości Gogolewa i określenia jej potrzeb jest ścisła współpraca pomiędzy omawianą jednostką terytorialną a Urzędem Miejskim w Krobi. Jako priorytet Planu Odnowy Miejscowości można wskazać podniesienie standardu życia i pracy w miejscowości Gogolewo poprzez realizację zadań inwestycyjnych zwiększających atrakcyjność danego terenu. Podejmowane działania powinny stworzyć korzystne warunki dla lokalnych i zewnętrznych inwestorów, zachęcić ich do planowania przedsięwzięć na obszarze przedmiotowej jednostki osadniczej. Plan ma również na celu kultywowanie oraz zachowanie tożsamości społeczności wiejskiej.

Charakterystyka wsi Gogolewo

GOGOLEWO – wieś położona w południowo – wschodniej części gminy (w odległości około 12 km od centrum miasta Krobia), wśród pól, łąk i pastwisk znajdujących się w dolince rzeczki Dąbroczna. Do płd. wschodnich i płd. Zachodnich krańców miejscowości przylegają nieliczne w Gminie Krobia obszary leśne o powierzchni ponad 70 ha.

Podstawowe dane o miejscowości

Wyszczególnienie

Wartość
Liczba ludności [osób] 540
Powierzchnia [ha] 880,22
Powierzchnia użytków rolnych [ha] 734,95
Tereny zabudowane [ha] 20,63

„Miejscowość wzmiankowana w źródłach od 1240 roku. W końcu XIV wieku należała do Zenwiczów Gogolewskich, potem do Awdańców, a następnie Niepartskich herbu Ostoja. Na początku XVI wieku w rękach Górskich. W XVII wieku właścicielami Gogolewa byli Iłowieccy, Rokossowscy i Bnińscy, a na początku XVIII wieku Gostyńscy. Prawdopodobnie przed połową tego stulecia Gogolewo odkupił za 52 tysiące złotych polskich rotmistrz Sokolnicki, dzielny żołnierz, który wyciął w pień oddział pruskiej konnicy, który się tu zapuścił. Trupy pruskie pochowano na dawnym cmentarzu pogańskim, z którego je dopiero w okresie zaborów Prusacy przenieśli na cmentarz luterański. W końcu XVIII wieku majątek należał do Garczyńskich, którzy sprzedali go bankierowi berlińskiemu Janowi Klugemu. Jednak już na początku XIX wieku Gogolewo znalazło się w rękach krajczego koronnego Antoniego Czarneckiego i jako własność tej rodziny pozostawało aż do roku 1939. Jeden z Czarneckich, Wiktor (1850-1916), bodaj jako jeden z pierwszych w Wielkopolsce używał nawozów chemicznych i drenował pola, co wówczas wielu uważało za szkodliwe i … nie bez racji, gdyż dziś jest powszechnie wiadomym, jak wielkie zniszczenie środowiska powodują oba te czynniki. Marceli Czarnecki z Gogolewa ( ur. 1917), syn Stanisława, poległ we wrześniu 1939 roku. W roku 1939 właścicielem Gogolewa był Stanisław Czarnecki. Majątek w 1926 roku liczył 708 hektarów. Pałac wzniesiony został około 1820 roku dla Marcelego Czarneckiego i jego żony Florentyny z Chłapowskich w świeżo zakupionych przez jego ojca, krajczego koronnego Antoniego Czarneckiego, dobrach. Pałac posiada cechy neoklasycystyczne połączone z pewnymi cechami neorenesansowymi, które być może nadały mu przebudowy z końca XIX wieku i z roku 1924. Do prostej bryły piętrowego korpusu głównego dodane zostały po obu stronach parterowe przybudówki. Wejście poprzedza rodzaj murowanego, ujętego półkolumny ganku. Architektem był być może sam właściciel Marceli Czarnecki.

Źródło

Libicki M., Libicki P., 2003.
Dwory i Pałace Wiejskie w Wielkopolsce

Na obszarze Gogolewa występuje przede wszystkim zabudowa zagrodowa. Dominują tradycyjne domy jednokondygnacyjne ze spadzistymi dachami, z kalenica równoległą do drogi oraz obiekty jednopiętrowe z płaskim dachem typu „piętrówka”. Na terenie wsi znajduje się także zespół pałacowofolwarczny z parkiem.

Przekrój statystyczny miejscowości

WYSZCZEGÓLNIENIE MIEJSCOWOŚĆ
Stan ludności ogółem, w tym: 537
-kobiety 273
-mężczyźni 264
Urodzenia ogółem 10
Zgony ogółem 4
Przyrost naturalny +6
Ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) 132
Ludność w wieku produkcyjnym (18-59 lat) 320
Ludność w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej) 85

Inwentaryzacja zasobów

Szkoła nr 2, mur., XIX/XXW.
Pałac nr 71, w zespole pałacowo – folwarcznym, mur., 1820r., skrzydła boczne k.XIXW.
Oficyna w zespole pałacowo – folwarcznym, mur., 1820r., przebud. K. XIXw.
Brama w zespole pałacowo – folwarcznym, mur., ok. 1820r.
Brama z ogrodzeniem w zespole pałacowo – folwarcznym, mur., 4 ćw. XIXw.
Brama w zespole pałacowo – folwarcznym, mur., k. XIXw.
Brama z ogrodzeniem w zespole pałacowo – folwarcznym, mur., 1924r.,
Kanał wodny z mostkiem w zespole pałacowo – folwarcznym, mur., 1924r.
Lodownia w zespole pałacowo – folwarcznym, mur.-glin., k. XIXw.
Zegar słoneczny, mur.-kam., XIXw.
Park w zespole pałacowo – folwarcznym, l. 30 XIXw., przekszt. 2 poł. XIXw.
Browar, ob. Spichlerz w zespole pałacowo – folwarcznym, mur., 1818r.
Stajnia w zespole pałacowo – folwarcznym, mur., 1880r.
Owczarnia w zespole pałacowo – folwarcznym, mur., 4 ćw. XIXw.
Budynek gospodarczy w zespole pałacowo – folwarcznym, mur., k. XIXw.
Stodoła w zespole pałacowo – folwarcznym, mur., ok. 1890r.
Stodoła w zespole pałacowo – folwarcznym, mur., 4 Ćw. XIXw.
Stodoła w zespole pałacowo – folwarcznym, mur., 3 Ćw. XIXw.
Ośmiorak w zespole pałacowo – folwarcznym, mur., 4 ćw. XIXw.
Czworak w zespole pałacowo – folwarcznym, mur., k. XIXw.
Sześciorak w zespole pałacowo – folwarcznym, mur., ok. 1890r.
Czworak w zespole pałacowo – folwarcznym, mur., ok. 1890r.
Budynek inwentarski w zespole pałacowo – folwarcznym, mur., k. XIXw.
Budynek nr 49, ob. Ośrodek zdrowia, mur., k. XIXw.
Dom nr 56, mur., l. 30 XXw.

Ocena mocnych i słabych stron Gogolewa

Poprzez analizę SWOT przeanalizowano mocne i słabe strony miejscowości oraz jej szanse i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala to na określenie obecnej sytuacji wsi oraz przyszłych kierunków jej rozwoju.

Silne strony

Pałac i park – obiekty zabytkowe, zabudowa folwarczna – stajnie, domy,
browar
Zespół pałacowy, pałac, park, spichlerz dworski
Dożynki, odpusty parafialne
Stadnina koni
Działalność spółki – zawody, klub jeździecki
Duża świetlica wiejska
Działalność spółki – zawody, klub jeździecki
Organizacje społeczne – Klub Jeździecki, Kółko Rolnicze, Koło wędkarskie SUM
Otoczenie leśne, zakrzaczenia śródpolne, park,
Ciek wodny – Dąbroczna,
Dwa sztuczne zbiorniki wodne
Walory szaty roślinnej (np. runo leśne)
Las urozmaicony, gospodarka leśna, tereny spacerowe
Park – pomnik przyrody, dęby – aleja posadzona przed Napoleonem, aleja
klonowo-bukowa
Ośrodek Hodowli Zwierzyny (zarządzany przez ANR)
Szlaki dzika i jelenia, duże zagęszczenie sarny
Jest oczyszczalnia ścieków

Słabe strony

Występowanie dzikich wysypisk
Występują również obszary z gorszymi glebami
Dzikie wysypiska śmieci
Brak placu zabaw, klubu sportowego, ścieżki rowerowej
Brak przedszkola
Brak miejsc parkingowych
Słabe drogi osiedlowe
Problemy komunikacyjne osiedla

Szanse

Jesteśmy w Gościnnej Wielkopolsce
Program Odnowy Wsi
Strategia Rozwoju Gminy

Zagrożenia

Kryzys gospodarczy
Bezrobocie
Ucieczka młodych ludzi do miast

Wizja rozwoju Gogolewa

Wyznaczenie wizji jest kwintesencją procesu planowania. Wizja określa horyzont możliwości i precyzuje dążenie, które jest inspiracją do działania. Każdy byt ma swój własny sens istnienia i to właśnie wizja definiuje ten sens. Wizja przedstawia oczekiwany obraz przyszłości, którą wspólnota lokalna chce wykreować. W trakcie prac nad skonstruowaniem Planu Odnowy Miejscowości Gogolewo zdefiniowano następującą wizję rozwoju:

Zależy nam aby, że Gogolewo było miejscowością zadbaną i uporządkowaną, aktywną i nowoczesną, pełniącą funkcje edukacyjne, kulturalne i sportowo – rekreacyjne z dobrą infrastrukturą i ofertą oświatową wspierającą rozwój.

Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia dokumentu.

Kompleksowy remont budynku świetlicy – remizy
Budowa dwóch placów zabaw (przedszkole + osiedle)
Budowa boiska wiejskiego i montaż wyposażenia

Szacunkowe koszty planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć

ZADANIE SZACUNKOWY KOSZT
Kompleksowy remont budynku świetlicy – remizy
Budowa dwóch placów zabaw (przedszkole + osiedle)
Budowa boiska wiejskiego i montaż wyposażenia
Oznakowanie wsi