Plan rozwoju i odnowy wsi Golejewko

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

GOLEJEWKO 2011 – 2020

Wstęp
Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Odnowy Miejscowości Golejewko. Odnowa wsi jest działaniem prowadzącym do rozwoju obszarów wiejskich. Wpływa znacznie na poprawę standardu i jakości życia mieszkańców oraz na wzrost atrakcyjności wioski jako miejsce zamieszkania. Plan odnowy będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Pakosław, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych. Plan jest także dokumentem niezbędnym przy działaniach, które będą wspierane przez środki pomocowe z Unii Europejskiej zwłaszcza w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan ten ma służyć uporządkowanemu i społecznie akceptowanemu rozwojowi infrastruktury społecznej i technicznej w miejscowości Golejewko.

Charakterystyka wsi Golejewko

Historia

Golejewko należy do jednych z najstarszych kasztelani, strażnic wielkopolskich ze stałą załogą, wzmiankowane jako Czestram w bulli papieża Innocentego II już w 1136r. Pozostałością starych założeń obronnych są z pewnością fosy otaczające pałac z trzech stron. Po warownym zamku zachowała się wieża strażnicza z bramą przejazdową, obecnie w stylu renesansowym. Wieża jest zwieńczona baniastym hełmem, na którego szczycie zamontowano złoty półksiężyc. Według tradycji umieścił go tam dziedzic Golejewka – Wojciech Choiński – jako trofeum z bitwy pod Chocimiem (1621r.). W elewacji frontowej wmontowano kilka oryginalnych kul armatnich.
Pałac neorenesansowy z bogatymi elewacjami frontowymi pobudował w poł. XIX w. Marceli Czarnecki, jako prezent ślubny dla syna Antoniego. Budynek otoczony jest pięknie utrzymanym parkiem w stylu angielskim o pow. 4,6 ha. W powozowni warto obejrzeć ciekawą kolekcję 25 powozów oraz zbiór sań z I poł. XX wieku. Znajdziemy tu tzw. bryczkę biskupińską, wózek osadników pruskich i bryczkę boogi zbudowaną na zamówienie premiera Jaroszewicza do polowań z podjazdu. W izbie tradycji gromadzone są puchary i trofea, a na ścianach wiszą akwarele sławnych koni pełnej krwi. Najstarsze trofeum pochodzi z 1956r. i upamiętnia wygraną w Wielkiej Warszawskiej. Stadninę Koni Pełnej Krwi Angielskiej założył w Golejewku w 1921 r. Janusz Czarnecki. Podczas wojny stadnina uległa rozproszeniu. Po wojnie odbudowano ją z włoskich koni o wielkiej wartości hodowlanej m.in. ze słynnej stajni Frederico Tesio. Dzisiaj na terenie stadniny przebywa około 100 koni: 40 klaczy zarodowych, 4 reproduktory i 15 koni pod rekreację, nie licząc tych, które czasowo znajdują się na Służewcu. Około 30% polskich klaczy pełnej krwi angielskiej wywodzi się właśnie z Golejewka. Zabytkowy kościół pw. Wszystkich Świętych z 1903r. powstał na miejscu wcześniejszego. Nad bramą wejściową wmontowano relief, który nawiązuje do legendy o jednym z Choińskich, który cudem uratował się z okolicznych bagien, za co w 1522r. ufundował świątynię. Secesyjną polichromię wykonał w 1910r. Antoni Procajłowicz. Z zabytkowych przedmiotów warto zwrócić uwagę na tryptyk ze Świętą Rodziną z poł. XVII w. i na zasłonę przedniej części ołtarza, który w rzeczywistości jest tureckim czaprakiem zdobytym pod Chocimiem przez Adama Choińskiego. Spójrzmy także na liczne portrety trumienne, tablice herbowe i nagrobki tej zasłużonej dla kraju wielkopolskiej szlachty.

Położenie

Golejewko to wieś położona w gminie Pakowsław, powiecie rawickim, województwie wielkopolskim. Sąsiaduje z następującymi wioskami Pakosław, Chojno, Golejewo i Ostrobudki. Wieś oddalona jest ok. 110 km od Poznania i 13 km od miasta powiatowego – Rawicza oraz 2,5km od Pakosławia. Rysunek poniżej przedstawia położenie wsi Golejewko w gminie Pakosław.

Demografia

Liczba ludności w Golejewku w ostatnich latach nieznacznie wzrasta i obecnie wieś liczy niespełna 250 mieszkańców.

Bezrobocie

Bezrobocie w powiecie rawickim na koniec marca 2011 r. wynosiło 12,1%. Liczba bezrobotnych w gminie Pakosław (stan na 31.03.2011r.) to 196 osób. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu nie prowadzi ewidencji liczby bezrobotnych w poszczególnych miejscowościach powiatu.

Rolnictwo i Gospodarka

W wiosce znajduje się stadnina koni – stanowiąca spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której prezesem jest Marian Dudzik. Gospodarstwo liczy 50 klaczy z przychówkiem. Są to konie pełnej krwi angielskiej. Ponadto hoduje się około 250 sztuk bydła mlecznego w gospodarstwie Chojno. W Golejewku znajduje się 7 indywidualnych rolników (w tym trzech ma gospodarstwa rolne powyżej 7 ha). Gleby gruntów rolnych są tu wyjątkowo dobre, gdyż ponad 70 % ogółu tych gruntów mieści się w klasach trzecich. Większość mieszkańców to emeryci i renciści. Kilku mieszkańców pracuje w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego w Golejewie (ZPM Dworecki sp. j.) i w Białymkale (ZPM H.J. Majerowicz). Kilka osób ma pracę w Stadninie Koni, pobliskim Tartaku SOMAPOL w Chojnie. We wsi znajduje się zakład malarski, dwa sklepy spożywczo-przemysłowe i jeden sklep z artykułami przemysłowymi.

Oświata

Dzieci ze wsi Golejewko uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Chojnie oraz do Gimnazjum w Pakosławiu

Ochrona zdrowia

Mieszkańcy Golejewka z opieki medycznej korzystają w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pakosławiu.

Infastruktura techniczna

Wieś Golejewko jest zwodociągowania w 100%, posiada także kanalizację deszczową oraz sieć elektro-energetyczną, sieć gazociągową, a także sieć telefoniczną. Większa część Golejewka jest skanalizowana. Gospodarka odpadami jest uregulowana. Mieszkańcy wyposażeni są w indywidualne pojemniki na śmieci oraz worki do segregacji odpadów.

Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

Golejewko ma rynek, który jest pełen zieleni. Ulice nie mają nazw. W przeszłości była tutaj szkoła podstawowa, która została przerobiona na świetlicę wiejską. Organizuje się w niej uroczystości i zabawy. Zabudowa wsi jest murowana. Zabudowa przebiega w kierunkach północ-południe i wschódzachód. W Golejewku znajduje się kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych. Na cmentarzu postawiony jest pomnik ku pamięci osób, które straciły życie w I wojnie światowej i w czasie powstania wielkopolskiego. Przez wieś prowadzi droga powiatowa Rawicz – Dubin. Na terenie Golejewka jest jej ok. 700 mb. Drogi gminne na terenie wsi zajmują ok. 550 mb. Przez miejscowość Golejewko przebiega Ziemiański Szlak Rowerowy – trasa rowerowa ukazująca wiele ciekawostek krajoznawczych, architektonicznych i przyrodniczych. Szlak powstał pod patronatem m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Przez Golejewko przebiega także Wielkopolski Szlak Wiatraczny – trasa turystyczna prowadząca śladami istniejących wiatraków drewnianych. Szlak obejmuje swoim zasięgiem południowo – zachodnie tereny Wielkopolski. Przez Golejewko przebiega również Rowerowy Szlak Miodowy – lokalny szlak na południu Wielkopolski, jeden z nagrodzonych obiektów agroturystyki aktywnej wśród produktów markowych Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”. Trasa rowerowa tworzy pętlę o długości 15 km prowadzącą po bardzo urokliwych terenach gminy Pakosław. Ponadto przez miejscowość Golejewko przebiega Szlak Rajdu Konnego „Wielkopolska Podkowa”, który został wytyczony na terenie Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”. Przebiega on przez teren siedmiu gmin: Poniec, Krobia, Pępowo (powiat gostyński), Kobylin (powiat krotoszyński), Jutrosin, Pakosław, Miejska Górka (powiat rawicki). W pobliżu miejscowości Golejewko przebiega Międzynarodowy Szlak Rowerowy R9 (w powiecie liczy ok. 26 km). Międzynarodowa trasa R-9 z Chorwacji do Gdańska liczy 1930 kilometrów. Została wyłączona z Europejskiego Systemu Szlaków Rowerowych Euro-Velo. Trasy te obsługują dalekodystansową, międzynarodową turystykę rowerową, ale służą także lokalnym społecznościom i regionom. Ich odcinki przecinające poszczególne miasta mogą i powinny obsługiwać lokalny ruch rekreacyjny, umożliwiając bezpieczne weekendowe wyjazdy poza miasto, a także regionalną turystykę rowerową. W Golejewku znajduje się także hipodrom, położony w otoczeniu urokliwego lasu i zajmujący powierzchnie ok. 2,0 ha. Podczas organizowanych od wielu lat zawodów konnych w powożeniu możemy podziwiać kunszt, jakość i asortyment powozów konnych sportowych i rekreacyjnych. W Golejewku znajduje się także urokliwy zespół pałacowo – parkowy z XVII wieku. Rozległy park zachęca do spacerowego spędzania wolnego czasu.

Ocena mocnych i słabych stron Golejewka

Silne strony:

-Stadnina koni
– Szkółka jeździecka
– Restauracja
– Baza hotelowa
– Hipodrom
– Szlaki konne
– Powozownia
– Park z „Aleją zasłużonych koni”
– Baszta z „Salą trofeów”
– Pałac
– Kościół
– Chór parafialny
– Caritas
– Świetlica wiejska z zapleczem
– KGW
– Staw zarybiony z możliwością łowienia
– Dwa sklepy ogólnospożywcze
– Bliskość szkół i przedszkola
– LZS
– Hodowcy gołębi
– Zakład przetwórstwa mięsnego
– Stolarnia
– Dobry dojazd
– Infrastruktura techniczna (gaz, woda, kanalizacja, telefon)
– Bliskość i dostęp do kompleksu sportowo-rekreacyjnego (sala gimnastyczna, „Orlik”, lodowisko kryte) – 2km
– Sąsiedztwo „Zbiornika Pakosław”

Słabe strony:

– Brak ścieżek rowerowych
– Słaba jakość techniczna dróg
– Nieuregulowana rzeka Szpatnica (częste jej wylewanie z koryta)
– Stan zabytków (niewykorzystany Pałac z XIX, pomnik Powstańców Wlkp. – remont)
– Słabe oświetlenie uliczne
– Niestandardowe wyposażenie placu zabaw
– Słaba nawierzchnia chodników

Szanse:

– Poprawa jakości dróg, chodników i ścieżek rowerowych
– Adaptacja salki parafialnej na salę gier – kręgielnia
– Fundusze na remont zabytków – Regulacja Szpatnicy
– Wykorzystanie potencjału Stadniny Koni
– Czyste środowisko – wymiana oświetlenia ulicznego na lampy solarne

Zagrożenia:

– ucieczka młodych
– dewastacja zabytków

Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.

Uczestnicy warsztatów zaplanowali dla wsi Golejewko następujące zadania:
Golejewko 90 lat z końmi i zabytkami w tle przyjazne (nie tylko) dla aktywnych

1. Zagospodarowanie centrum wsi – utworzenie wiejskiego rynku:
a. Wiejska promenada miejsce spotkań i spacerów (położenie chodników w centrum wsi)
b. Montaż ławek parkowych
c. Urządzenie terenów zielonych,
2. Rekonstrukcja i ponowne urządzenie placu zabaw,
3. Organizacja boiska do piłki siatkowej,
4. Komunikacja we wsi Golejewko:
a. Trakty pieszo jezdne – poprawa bezpieczeństwa i jakości komunikacji,
b. Naprawa nawierzchni dróg gminnych,
5. Kontynuacja wymiany okien w świetlicy,
6. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy,
7. Obniżenie sufitu i poprawa akustyki w świetlicy,
8. Zagospodarowanie skwerku przy wjeździe do wsi,
9. Regulacja Szpatnicy,
10. Uzupełnienie oświetlenia wsi,
11. Adaptacja salki parafialnej n salę rehabilitacji i kręgielnię,
12. Odrestaurowanie odrestaurowanie pomnika Powstańców Wielkopolskich,
13. Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Szpatnica,
Jako zadanie pierwszoplanowe mieszkańcy wsi Golejewko określili zadanie nr 1.

Szacunkowy koszt zadania nr 1 to kwota 200.000zł

Opis i charakterystyka obszarów o szczególnych znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Największe znaczenie dla wszystkich mieszkańców wsi ma centrum wsi czyli rynek. Obejmujący teren o powierzchni ok. 0,5 ha, ze względu na swoje położenie jest naturalnym miejscem spotkań mieszkańców. W spotkaniach tych biorą udział zarówno starsi mieszkańcy, jak i ci najmłodsi. Golejewko ma rynek, który jest pełen zieleni, znajduje się na nim plac zabaw, który wymaga przebudowy. W przeszłości była tutaj szkoła podstawowa, która została przerobiona na świetlicę wiejską. Organizuje się w niej uroczystości i zabawy. Zabawy dzieci na świeżym powietrzu i w bezpiecznym otoczeniu są dla ich rozwoju niezwykle ważne. Zaś mieszkańcy zachęceni do wspólnego spędzania czasu, umacniają więzi między sobą.