Plan rozwoju i odnowy wsi Konary

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

KONARY 2011 – 2020

Wstęp

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Odnowy Miejscowości Konary. Odnowa wsi jest działaniem prowadzącym do rozwoju obszarów wiejskich. Wpływa znacznie na poprawę standardu i jakości życia mieszkańców oraz na wzrost atrakcyjności wioski jako miejsce zamieszkania. Plan odnowy będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Miejska Górka, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych. Plan jest także dokumentem niezbędnym przy działaniach, które będą wspierane przez środki pomocowe z Unii Europejskiej zwłaszcza w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan ten ma służyć uporządkowanemu i społecznie akceptowanemu rozwojowi infrastruktury społecznej i technicznej w miejscowości Konary.

Charakterystyka wsi Konary

Historia

Prowadzone różne badania archeologiczne, geologiczne, a także związane z tym opracowania, mapy dowodzą o istnieniu Konar już w okresie wczesnośredniowiecznym. Osadnictwo w tym okresie miało charakter dwojaki. Z jednej strony występowały osady otwarte, z drugiej – osady otoczone wałami. Nad Orlą znajdowały się grody. Konary należały do grodzisk wklęsłych charakteryzujących się małą kotlinką (były one mniej lub bardziej zagłębione). Pierwsza wzmianka o Konarach zawiera dokument z 1282r. W roku 1415 jest mowa o sołectwie w Konarach. Dla podnoszenia swoich dochodów ludzie popierali wszelkie przejawy służące rozwojowi. Tworzyły się specjalne kategorie ludzi zajmujące się różnymi kierunkami produkcji lub hodowli. W Konarach bardzo rozwinięte było garncarstwo. W 1510 r. Konary należały do rodziny Konarskich, którzy posiadali także Konarzewo i Sierakowo. Rozwój zaludnienia wsi Konary w II połowie XV wieku do XVIII wieku kształtował się następująco:

II poł. XVw. 1510r. 1578-1680r. 1631r. 1678-1676r. 1717r. 1789r.
27 36 170 325 269 204 366

Podstawą egzystencji folwarków i ich dalszy rozwój była pańszczyzna świadczona w różnych postaciach przez chłopów. Istniejący w Konarach browar posiadał 5 kadzi. Przy browarze w XVII – XVIII wieku był młyn konny i istniała tam również cegielnia. Rozwój gospodarstw chłopskich hamowały zawieruchy wojenne, klęski, potop szwedzki itd. W 1912r. powstało w Konarach Kółko Rolnicze. Na wiosce funkcjonowało również przedszkole oraz szkoła, do której uczęszczały dzieci ze wsi Piaski, Zalesia, Góreczek Wielkich.

Położenie

Konary to wieś położona w gminie Miejska Górka, powiecie rawickim, województwie wielkopolskim. Sąsiaduje z następującymi wioska Piaski, Topólka, Grąbkowo, Sobiałkowo i Ostrobudki. W odległości niespełna 2 km od Konar przebiega droga krajowa nr 36 Lubin – Ostrów Wlkp. Wieś oddalona jest ok. 110 km od Poznania i 15 km od miasta powiatowego – Rawicza oraz 5 km od miasta Miejska Górka. Rysunek poniżej przedstawia położenie wsi Konary w gminie Miejska Górka.

Demografia

Liczba ludności w Konarach w ostatnich latach stale nieznacznie wzrasta i obecnie wieś liczy niespełna 1200 mieszkańców. Jest pod względem liczby mieszkańców największa wieś gminy.

Bezrobocie

Bezrobocie w powiecie rawickim na koniec stycznia 2011 r. wynosiło 11,4%. Liczba bezrobotnych w gminie Miejska Górka (stan na 31.01.2011r.) to 471 osób. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu nie prowadzi ewidencji liczby bezrobotnych w poszczególnych miejscowościach powiatu.

Gospodarka

Konary to wieś rolnicza, ale znajduje się tutaj też sporo punktów prowadzenia działalności gospodarczej. Mieszkańcy świadczą usługi w zakresie: – transportu samochodowego i ciężarowego (cały kraj)

– usług ogólnobudowlanych (murarskich i tynkarskich)
– instalatorstwa sanitarno-gazowego
– handlu materiałami budowlanymi, opałowymi
– skupu żywca na terenie całego kraju
– ślusarstwa, stolarstwa i tokarki w drewnie oraz wytwarzania galanterii drzewnej
– mechaniki pojazdowej, blacharstwa i lakiernictwa
– architektury inżynierii i dworactwa technicznego
– handlu art. do produkcji roli, środków ochrony roślin, nawozów, pasz, koncentratów, a także w zakresie handlu owocami, warzywami, drzewkami owocowymi i ozdobnymi
– malarstwa, tapeciarstwa– księgowości
– importu-transportu części samochodowych, pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych i budowlanych
W Konarach znajduje się również zakład fryzjerski, dentystyczny, piekarnia, punkt ubezpieczeniowy i doradczy. Na wiosce są także sklepy spożywczo-przemysłowe i spożywczo-rolne, małe gastronomie, a także firmy handlowo-usługowe oraz firma budowlana.

Rolnictwo

Powierzchnia całkowita wsi Konary wynosi 1 131,83 ha.
Struktura użytków we wsi Konary:

Rodzaj użytku Powierzchnia [ha] Udział w ogóle [%]
Grunty orne wraz sadami 960,67 84,88
Łąki i pastwiska 86,02 7,60
Lasy i zadrzewienia 1,98 0,17
Wody i rowy 5,64 0,50
Tereny komunikacyjne 31,83 2,81
Tereny osiedlowe 40,18 3,55
Nieużytki 5,51 0,49

Oświata

We wsi Konary funkcjonuje Zespół Szkół w Konarach, do którego uczęszcza 231 uczniów. Składa się on ze szkoły podstawowej i gimnazjum. W Konarach jest również przedszkole, do którego chodzi 61 dzieci.

Ochrona zdrowia

Mieszkańcy Konar z opieki medycznej korzystają z dwóch Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miejskiej Górce.

Infastruktura techniczna

Wieś Konary jest zwodociągowania w 100%, posiada także kanalizację deszczową oraz sieć elektro-energetyczną, sieć gazociągową, a także sieć telefoniczną. Większa część Konar jest skanalizowana. Gospodarka odpadami jest uregulowana. Mieszkańcy wyposażeni są w indywidualne pojemniki na śmieci oraz worki do segregacji odpadów. Koncesje na wywóz śmieci mają 3 firmy.

Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

Kultura, zabytki, pomniki przyrody

W Konarach ochroną konserwatora zabytków objęte są następujące obiekty:
– Zespół Kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła:
– kościół, mur., 1512, zniszczony pożarem 1661, dobudowa kruchty zach. II poł. XVII, restaur. 1782, dobudowa kruchty południowej XIX, remont. 1901,
– drewniana dzwonnica,
– ogrodzenie z kapliczką,
– plebania,
– dom parafialny
– Zespół Szkoły:
– szkoła, mur. 1828
– dom nr 58, mur.-szach., ok. 1910,
– pompa, żeliwna, pocz. XX
– Przedszkole, mur., pocz. XX
– Zespół Fabryki Płótna:
-fabryka, ob. młyn parowy, mur., 1921, przebudowany i rozbudowany 1930
– dom właściciela, mur., 1921-1922
– Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 117, mur., II połowa XIX

W Konarach znajduję się również Krzyż Pokutny z piaskowca zlepieniowego. Powstał on XIV-XV wieku i jest usytuowany na krańcu wsi Konary nad stawem. Warto wspomnieć o pojedynczych okazach drzew, które mają już kilkaset lat i wyróżniają się dużym obwodem oraz wysokością. W Konarach do pomników przyrody zaliczono 5 okazałych dębów, a na terenie przedszkola rośnie lipa drobnolistna o obwodzie 375 cm i wysokości 20m.

Kapitał ludzki i społeczny:

Koło wędkarskie

Składa się z przeszło 40 osób. Członkowie raz w roku zbierają składkę, za którą kupowany jest narybek – dzięki temu staw jest cały czas zarybiony.

Koło gospodyń wiejskich

Składa się z około 50 kobiet, które bardzo aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Konar, a także gminy Miejska Górka. Swym śpiewem urozmaicają wiele lokalnych imprez.

Dożynki

W Konarach co roku w sierpnia organizowane są dożynki, będące podsumowaniem i uwieńczeniem pracy rolników. Tak jak nakazuje staropolski obyczaj, mieszkańcy zawsze bardzo uroczyście zakańczają zbiór plonów. Obrzędowi w Konarach towarzyszy zabawa taneczna, występy dzieci i kobiet z koła gospodyń wiejskich oraz licytacja m.in. wieńców.

Dzień Dziecka

W Konarach co roku 1 czerwca organizowany jest festyn dla dzieci i młodzieży. Imprezie za każdym razem towarzyszą inne atrakcje. Dotychczas była zaprezentowana m. in. tresura psów, jazda konna. W dniu dziecka zapraszani są również strażacy, policjanci oraz służba zdrowia.

Dzień Seniora

Co roku w listopadzie seniorzy, którzy mieszkają w Konarach mają swoje święto. Imprezie towarzyszą występy dzieci, młodzieży, a także zabawa taneczna.

Memoriał im. Kazimierza Kasperczaka Co roku dla upamiętnienia miejscowego działacza sportowe, społecznika organizowany jest memoriał. Jest to impreza służąca popularyzacji sportu i zdrowego trybu życia. W tym roku odbędzie się jubileuszowy dziesiąty memoriał.

Ocena mocnych i słabych stron Konar

Mocne strony:

– Tradycja memoriału im. Kazimierza Kasperczaka (zaangażowanie mieszkańców, grona pedagogicznego, miejscowej szkoły, młodzieży)
– Kamień pokutny z Xiv. jako jedyny w powiecie rawickim
– Zabytki zadbane – dobrze utrzymane
– Cmentarz ewangelicki – jedyny na terenie gminy
– Centrum Kultury Wiejskiej z izbą regionalną
– Kościół
– Dwa stawy zarybione z aktywnym kołem wędkarskim
– LZS
– Dyskoteka „Protektor”
– OSP
– KGW
– Dwie restauracje
– Siedem sklepów
– Piekarnia
– Trzy firmy stolarskie
– Skanalizowane 85% miejscowości
– Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – festyny szkolne
– Biblioteka
– Przedszkole
– Gazyfikacja 100%
– Tradycja dożynek wiejskich
– Dzień Seniora
– Dzień Kobiet
– Wigilia dla samotnych
– Hodowla koni
– Warsztaty samochodowe
– Fundusz sołecki

Słabe strony:

– Brak chodników w części miejscowości (kierunek Topólka i Sobiałkowo)
– Brak sali gimnastycznej
– Brak wiejskiego placu zabaw
– Brak zaplecza sportowego przy szkole
– Brak poczty
– Likwidacja chóru wiejskiego w 1985r. (założonego w 1911r.)
– Pokrycie dachowe kościoła

Szanse:

– Pozyskiwanie pieniędzy
– Nieustanny rozwój miejscowości dzięki uzbrojonym i tanim działkom budowlanym
– upadek młyna

Zagrożenia:

– Ucieczka młodzieży ze wsi do miasta w celach zarobkowych
– Zanikanie niektórych tradycji
– Brak miejsc, gdzie młodzież mogłaby spędzać czas

Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji

Uczestnicy warsztatów zaplanowali dla wsi Konary następujące zadania:

1. Budowa kompleksu sportowego na terenie przyszkolnym z przeznaczeniem na potrzeby szkoły i dla mieszkańców wsi:
a. Adaptacja starego budynku poszkolnego na zaplecze kompleksu z przeznaczeniem na szatnie z zapleczem sanitarnym, salę gier towarzyskich (szachy, warcaby, tenis stołowy),
b. Wykonanie boisk do siatkówki i koszykówki,
c. Wykonanie bieżni,
d. Wykonanie skoczni,
e. Wykonanie niewielkich trybun dla publiczności
f. Zagospodarowanie terenu wokół boisk łącznie z nasadzeniami krzewów.

Uzasadnienie:

Na terenie wsi od 10 lat odbywa się memoriał im. K. Kasperczaka lokalnego działacza sportowego i społecznego. Impreza ma charakter imprezy gminnej i służy popularyzacji sportu i preferowania zdrowego trybu życia. Impreza stała się tradycją wsi. W trakcie imprezy toczą się rozgrywki z różnych dyscyplin jednak z powodu braku odpowiedniego zaplecza organizatorzy ograniczają rozmach i rozmiar imprezy. Realizacja projektu związanego z reorganizacją i przebudową istniejącej bazy na bazę sportowo – rekreacyjną przyczyni się do poprawy warunków do kultywowania zdrowego trybu życia na wsi, popularyzacji sportu co wpłynie na aktywizację różnych grup społecznych w tym także młodzieży. Ponadto poprawa warunków wpłynie znaczącą na podniesienie jakości organizowanego dorocznie memoriału i podniesie rangę imprezy, która docelowo może stać się imprezą ponadgminną. Obecnie w organizację imprezy włączają się mieszkańcy, jednak po przeprowadzeniu opisanych prac pojawi się szansa na większe zaangażowanie środowiska wiejskiego i integrację ponadpokoleniową.

2. Wiejski plac zabaw:
a. Budowa placu zabaw wyposażonego w atrakcyjne, bezpieczne i atestowane urządzenia dla małych dzieci,
b. Plac ogólnodostępny, czynny w określonych godzinach, na terenie którego obowiązuje regulamin korzystania z placu zabaw,
c. Teren ogrodzony
d. Wyposażony w ławki i obsadzony roślinami.
Szacunkowy koszt zadania nr 1 to kwota ok. 350tys. zł, a zadnia nr 2 to kwota ok. 50tys. zł.
Jako zadanie pierwszoplanowe mieszkańcy wsi Konary określili zadanie nr 1.

Opis i charakterystyka obszarów o szczególnych znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Największe znaczenie dla wszystkich mieszkańców wsi ma centrum Konar. Znajdują się tam miejsca o szczególnym znaczeniu dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych, tj. Zespół Szkół, boisko wiejskiej, Centrum Kultury Wiejskiej oraz Kościół Parafialny. Zespół Szkół składa się ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. Jeden z budynków szkoły wymaga pilnego remontu. Na boisku wiejskim w piłkę nożną gra młodzież i dzieci z Konar, a także Ludowy Zespół Sportowy Konary. Budynek Centrum Kultury Wiejskiej jest to obiekt zabytkowy z 1826r. W przeszłości w budynku tym znajdowały się klasy lekcyjne Szkoły Podstawowej. W latach 2006-2007 budynek ten przeszedł gruntowny remont, sfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2004-2006r. Obecnie w budynku mieści się biblioteka wraz z czytelnią, izba pamięci, a także znajduje się punkt bezpłatnego dostępu do Internetu. W budynku mogą odbywać się zebrania wiejskie oraz spotkania Koła Gospodyń Wiejskich. W centrum wsi znajduje się także Kościół Parafialny p.w. Św. Michała Archanioła. Kościół jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków. W 2010r. odnowiono elewację kościoła, pozyskując na ten cel dotację z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W roku bieżącym planowana jest wymiana dachu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zgłoszone przez uczestników warsztatów zadania ulokowane także zostaną w centrum wsi Konary czyli w obszarze o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.