Plan rozwoju i odnowy wsi Krzekotowice

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

Krzekotowice 2011 – 2020

Wstęp

CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Rozwoju Miejscowości Krzekotowice. Plan rozwoju będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Pępowo, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych. Plan jest także dokumentem niezbędnym przy działaniach, które będą wspierane przez środki pomocowe z Unii Europejskiej zwłaszcza w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan ten ma służyć uporządkowanemu i społecznie akceptowanemu rozwojowi infrastruktury społecznej i technicznej w miejscowości Krzekotowice.

Charakterystyka wsi Krzekotowice.

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1310 roku. W latach 1390 – 1420 władali tu bracia Michał i Dzierżek Krzekotowscy. Sprzedali jednak później swoją ziemię Pampowskim. W 1514 roku Jan Pampowski oddał ziemie w Pampowie (Pępowie) i Krzekotowicach Marcinowi z Ponieca. U schyłku XV wieku osiedlili się tu Sowińscy, Kawieccy oraz Karnińscy. Jakąś część Krzekotowic po Krajeńskich i Marcinie Ponieckim w 1518 roku nabył Jan Siedlecki. W dokumentach z 1570 jest już mowa o dworze w Krzekotowicach. Krzekotowice w 1510 roku były jeszcze dużą wsią z dwudziestoma kmieciami, dwoma sołectwami, zamienionymi później na gospodarstwa kmiece. Po „potopie” szwedzkim w 1667 roku na 10 łanach osadzono nowych kmieci. Wieś powoli się dźwigała. W 1789 roku było tu 31 dymów (gospodarstw domowych) i ta liczba utrzymywała się do końca XVIII wieku. W 1798 roku urodziła się Konstancja Łubieńska do śmierci mieszkała jej matka Magdalena z Kęszyckich Bojanowska. W okolicach Krzekotowic (ówczesny pow. Krobski) brał udział w polowaniach Adam Mickiewicz (październik 1831)
Chłopi z Krzekotowic wnieśli o uwłaszczenie w 1830 roku. Przeprowadził je dziedzic Kalikst Bojanowski, który w tym czasie (październik – listopad 1831r.) gościł samego Adama Mickiewicza. Zetknięcie się poety z tą akcją mogło przyczynić się do włączenia jej do epopei narodowej. Również spór Kaliksta Bojanowskiego z Ksawerym Bojanowskim (właścicielem Konarzewa) o charty mógł być zalążkiem kłótni Rejenta i Asesora z „Pana Tadeusza”. Z zabudowań dworskich pozostał w bardzo zniszczonym stanie stary spichlerz przebudowany w 1906 roku. Na terenie Krzekotowic znajdowała się stara kuźnia, lecz została rozebrana w latach 70.
*** Konstancja Łubieńska (1798-1867), literatka, publicystka, „polska pani de Stael”, w 1831 poznała w Śmiełowie Adama Mickiewicza. Jedna z założycielek „Dziennika Domowego”, w Marcelinie k. Poznania założyła przytułek dla sierot, ze względu na częste wyjazdy za granice szykanowana przez policję pruską. Opublikowała: Upominek moim współziomkom na zbliżający się rok 1854 – wyłożyła tu swe poglądy demokratyczno-społeczna, zaangażowana w problemy emancypacji kobiet. Odpowiednikiem Konstancji Łubieńskiej w poemacie „Pan Tadeusz” jest Telimena.
Telimena – jedna z bohaterek Pana Tadeusza, epopei Adama Mickiewicza, daleka krewna Sędziego, opiekunka Zosi, typ damy modnej, polującej na męża. Kokietuje Tadeusza, Hrabiego i Asesora, wychodzi za mąż za Rejenta. Zwraca uwagę urodą i zbyt wykwintnym jak na wiejski dwór ubiorem oraz zachowaniem. To kobieta dojrzała o kruczych włosach, czarnych oczach, bladej cerze.
Mieszkała w Petersburgu i chełpi się swą znajomością Rosji oraz jej wielkopańskich stosunków. Wyzuta z uczuć patriotycznych, ceni to, co zagraniczne, nie widzi nic złego w robieniu kariery w Moskwie. Potrafi prowadzić rozmowę o literaturze, malarstwie, rzeźbie, muzyce i tańcu jak typowa salonowa lwica. Ceni wyłącznie sztukę obcą (literaturę francuską, malarstwo włoskie), jej upodobania estetyczne pokrywają się z gustami Hrabiego. Wciąż pozuje, by osiągnąć swój cel. Nie jest to jednak postać negatywna, raczej komiczna.
Nie można mówić, że zdradza ojczyznę – jej świat bowiem jest ograniczony, nie ma w nim miejsca na takie kategorie. Telimena szczerze kocha Zosię, pragnie jej dobra. Nie chce również, by Tadeusz robił sobie krzywdę, choć ją oszukał i porzucił. Mimo zranienia, upokorzenia i zazdrości, wielkodusznie godzi się na ślub Tadeusza i Zosi. Stylizuje się na osobę eteryczną, idealistkę, w gruncie rzeczy jednak nie chodzi jej o zdobycie poetycznego kochanka, ale męża.

Inwentaryzacja zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego.

310 mieszkańców
Organizacje pozarządowe: OSP 45 członków, KGW
Świetlica wiejska
2 stawy – ciekawy teren do zagospodarowania
Zabytek – spichlerz,
Miejsce urodzin Konstancji Łubienskiej
Udokumentowany pobyt Mickiewicza w 1831 r.
Boiska sportowe
Udane imprezy – dożynki, Dzień Kobiet , festyny dla dzieci w tym organizacja
Dnia Dziecka,
Dobra sieć dróg wiejskich,
Przedsiębiorcy
Linia kolejowa,
Plac zabaw i boisko sportowe.

Ocena mocnych i słabych stron Krzekotowic.
Mieszkańcy wsi Krzekotowice dokonali oceny silnych i słabych stron swojej miejscowości oraz szans i zagrożeń.

Silne strony

Aktywne społeczeństwo
Organizacje pozarządowe: OSP 45 członków, KGW
Świetlica wiejska
2 stawy – ciekawy teren do zagospodarowania
Zabytek – spichlerz,
Miejsce urodzin Konstancji Łubienskiej
Udokumentowany pobyt Mickiewicza w 1831 r.
Boiska sportowe – dzieci i młodzież chętnie korzystają
Udane imprezy – dożynki, Dzień Kobiet , festyny dla dzieci w tym organizacja
Dnia Dziecka,
Dobra sieć dróg wiejskich,
Przedsiębiorcy
Linia kolejowa,
Dąb roczna
Dobre położenie geograficzne
Dobra infrastruktura techniczna

Słabe strony

Słaba jakość nawierzchni części dróg
Brak chodników
Słaba komunikacja PKP, PKS – mała ilość połączeń
Brak kanalizacji ściekowej i burzowej
Stawy wymagają wyczyszczenia oraz zagospodarowania terenu wokół
Brak miejsca integracji mieszkańców opartego na dziedzictwie kulturowym
Brak promocji wsi i jej historii i dziedzictwa kulturowego

Szanse

Uzyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej
Jesteśmy członkiem Gościnnej Wielkopolski
Program Wielkopolska Odnowa Wsi
Projekt produktu turystycznego „Podróże z Panem Tadeuszem” przygotowywany wspólnie przez Lokalne Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska” i „Zaścianek”

Zagrożenia

Kryzys gospodarczy
Ucieczka młodych ludzi do miasta
Brak stawów przeciwpożarowych
Brak melioracji

Potencjał do wykorzystania przyszłych działaniach związany z zachowaniem dziedzictwa zaplanowanych przez uczestników warsztatów:

Tereny wiejskie
Rzemieślnicy mieszkający we wsi
Pobyt Adama Mickiewicza w Krzekotowicach
Miejsce urodzin i pobytu Konstancji Łubienskiej
„Pan Tadeusz” – postać Telimeny
Staw

Imprezy: szczególnie związane z Telimeną (Dzień Kobiet, urodziny Konstancji)
Tradycja szlachecka, włosciańska, emancypacja kobiet
Pisarstwo – literatura kobieca, konkursy poetyckie, wystawa erotyków, konkursy recytatorskie,
Spichlerz jako galeria sztuki (aktu kobiecego), miejsce biesiad literackich
Wokół stawu miejsce spotkań i plenerów artystycznych
Galeria rzeźby plenerowe (Telimena, Pan Tadeusz)

Opis planowanych zadań w perspektywie 10 lat od dnia przyjęcia dokumentu

Na podstawie dokonanej analizy SWOT mieszkańcy wsi Krzekotowice dokonali wyboru zadań oraz wyznaczyli kolejność ich realizacji.
Etap I
Utworzenie wiejskiego miejsca spotkań i rekreacji – wyczyszczenie stawów, zagospodarowanie terenu wokół i urządzenie miejsca spotkań, biesiad i plenerów artystycznych
Etap II
Stary spichlerz – galeria sztuki, miejsce spotkań wystaw, konkursów i biesiad artystycznych. Minimuzeum związane z Konstancją Łubieńską

Szacunkowe koszty planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć

ZADANIE SZACUNKOWY KOSZT
Oczyszczenie i zagospodarowanie stawu 50.000
Budowa małej architektury 15.000
Stworzenie i oznakowanie trasy turystyczno spacerowej 10.000