Plan rozwoju i odnowy wsi Skoraszewice

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

Skoraszewice 2011 – 2020

Wstęp

Plan odnowy miejscowości stanowi istotną przesłankę pozytywnych zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie decyzji. W jego przygotowaniu uczestniczyli liderzy lokalni i mieszkańcy miejscowości. Oznacza to, że w proces ten włączone zostało szerokie spektrum odbiorców późniejszych działań. Dzięki temu możliwe stało się wyartykułowanie interesów całej lokalnej społeczności, a konsekwentne realizowanie planu da mieszkańcom poczucie stabilizacji i satysfakcję. Współudział mieszkańców stanowi istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego.
Dlatego Centrum Rozwoju Gminy Pępowo podjęło decyzję o opracowaniu Planu Odnowy Miejscowości Skoraszewice na terenie Gminy Pępowo. Ma on charakter średnioterminowej strategii społeczno – gospodarczej, niezbędnej do pełnego wykorzystania istniejącego potencjału i perspektyw rozwojowych, w tym dostępu do unijnych środków finansowych i funduszy rządowych.
Dokument obejmuje w szczególności: analizę zasobów miejscowości, porównanie korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych oraz potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą warunkować przyszłość jej mieszkańców, wizję rozwoju wsi. Warunkiem rzetelnego zdiagnozowania aktualnej sytuacji miejscowości Skoraszewice i określenia jej potrzeb jest ścisła współpraca pomiędzy omawianą jednostką terytorialną a Urzędem Gminy Pępowo.
Jako priorytet Planu Odnowy Miejscowości można wskazać podniesienie standardu życia i pracy w miejscowości Skoraszewice poprzez realizację zadań inwestycyjnych zwiększających atrakcyjność danego terenu. Podejmowane działania powinny stworzyć korzystne warunki dla lokalnych i zewnętrznych inwestorów, zachęcić ich do planowania przedsięwzięć na obszarze przedmiotowej jednostki osadniczej. Plan ma również na celu kultywowanie oraz zachowanie tożsamości społeczności wiejskiej.

Charakterystyka Skoraszewic

Historia

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1310 roku wtedy jeszcze pod nazwą Kuraszowice. Nazwa Skoraszewice pojawia się po raz pierwszy w 1315 roku. Pierwszymi właścicielami wsi była rodzina Awdańców a potem Skoraszewskich. Prawdopodobnie od nazwiska tych drugich wieś ma swoją nazwę. We wsi powstało jedno z pierwszych kółek rolniczych skupiające gospodarzy z okolicznych wiosek. 2 stycznia 1919 roku powstała w Skoraszewicach lokalna Rada Ludowa

Zabytki

Najciekawszym budynkiem we wsi jest dwór znajdujący się w okazałym parku krajobrazowym, pochodzącym z pierwszej połowy XIX wieku. Budynek murowany dwukondygnacyjny nakryty dachem czterospadowym składa się z dwóch części: starej, zbudowanej w 1835 roku w stylu klasycystycznym, i nowej z 1908 roku zachowanej w stylu barokowym i klasycystycznym. Pierwszy kościół na terenie wsi wybudowany został w połowie XIV wieku spłonął on w 1597 roku. Sama parafia skoraszewicka jest jedną z najstarszych w okolicy. Obecny kościół (murowany) wybudowany został w 1934 roku. Znajduje się w nim wielki obraz ołtarzowy (245 x 225 cm) przedstawiający Hołd Trzech Króli dla Dzieciątka Jezus. Namalowano go na płótnie. Jest zabytkiem malarstwa religijnego na terenie Wielkopolski. Pochodzi z początku XVII wieku i jak wiadomo nam współczesnym, sprowadzony został z Rzymu przez Melchiora Konarzewskiego do nowo wybudowanego, drewnianego kościółka. Skoraszewice były własnością Konarzewskiego. Na pierwszym planie obrazu widzimy 57 postaci, które są częściowo portretami fundatora i jego rodziny. Obraz jest utrzymany w stylu późnorenesansowym z wyjątkiem pierwszoplanowych postaci Marii z Dzieciątkiem, św. Józefa. Obecnie tło, na którym umiejscowiono pokłon, jest ciemne. Warto jednak zbliżyć się do obrazu na tyle, aby ujrzeć figury pełne życia.

Położenie

Skoraszewice to malownicza wieś położona w Województwie Wielkopolskim, w powiecie Gostyńskim w gminie Pępowo. Wieś jest położona na ładnym terenie jest otoczona ze wszystkich stron lasami i rozciągającymi się na wiele kilometrów polami uprawnymi. Skoraszewice położone są w odległości 6 km od miejscowości gminnej Pępowo, w odległości 20 km od siedziby powiatu Gostynia. Gmina Pępowo malownicza gmina położona na terenie Wielkopolski, do niedawna była jedną z najmniejszych obszarowo gmin byłego województwa leszczyńskiego, położona we południowo – wschodniej jego części. Położenie gminy w układzie gospodarczym kraju jest korzystne. Pępowo leży w połowie drogi pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem przy międzyregionalnej linii kolejowej Ostrów Wlkp. – Leszno oraz międzyregionalnej drodze Krotoszyn – Rawicz – Warszawa. Warunki środowiska przyrodniczego, a także dość znaczne oddalenie do głównych aglomeracji miejsko – przemysłowych kraju przesądzają o rolniczym charakterze gminy o wysokotowarowej produkcji rolnej. Pępowo zajmuje obszar 86,7 hektarów, z tego 6.205 gruntów ornych. Gminę zamieszkuje ponad 6 100 mieszkańców, którzy w większości utrzymują się z pracy rolniczej oraz przetwórstwa rolno – spożywczego. Otoczeniem terytorialnego systemu społecznego gminy Pępowo jest byłe województwo leszczyńskie, jeden z największych rozwiniętych rolniczo regionów kraju oraz województwo dolnośląskie. Pępowo wchodzi, zatem w skład regionu o niewielkim obszarze i zaludnieniu, dość jednorodnych warunkach środowiska, prezentującego średni ogólny poziom rozwoju społeczno – gospodarczego, jednak najwyższy krajowy poziom rozwoju rolnictwa, regionu spójnego komunikacyjnie o wyraźnym niedorozwoju infrastruktury, zarówno technicznej, jaki i społecznej.

Demografia

W Skoraszewicach są 93 gospodarstwa domowe w których mieszka 578 osób w tym 302 osoby to mężczyźni i 276 to kobiety.

Zasoby

Skoraszewice to typowa wielkopolska wieś o wysokiej kulturze rolnej w której działają wysoko towarowe gospodarstwa rolne i to jest główny rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej we wsi. działa tui takie kilkanaście małych firm zajmujących się głównie usługami i handlem.
Wieś jest w pełni zwodociągowana. Do każdego gospodarstwa rodzinnego jest dostarczany gaz. Każdy kto chce może posiadać telefon stacjonarny. W Skoraszewicach jest również dostęp do sieci telefonii komórkowej. Wieś nie posiada niestety kanalizacji sanitarnej.
W 1999 roku została oddana do użytku nowoczesna szkoła podstawowa, która posiada ciekawą architekturę. W szkole uczy sie 149 uczniów w 8 oddziałach w tym jeden przedszkolny i jeden to „zerówka”.
Wieś posiada niedawno wyremontowaną świetlicę wiejską w której odbywają sie wszystkie wydarzenia organizowane przez lokalna społeczność. Funkcjonuje tu również boisko sportowe. W Skoraszewicach działa aktywnie Koło Gospodyń Wiejskich, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. organizacje te wspólnie ze szkołą są głównymi animatorami życia kulturalnego i społecznego wsi.

Ocena mocnych i słabych stron Skoraszewic.

Mieszkańcy wsi Skoraszewice dokonali oceny silnych i słabych stron swojej miejscowości oraz szans i Zagrożeń

Silne strony:

– Koło Gospodyń Wiejskich
– Ochotnicza Straż Pożarna
– Aktywna młodzież
– Ciekawy krajobrazy
– Szkoła – ciekawa architektura
– Tradycja rolnicza
– Kościół
– Sala wiejska
– Możliwość obcowania z naturą
– Miejsca historyczne
– Plac zabaw
– Stawy
– Dwa sklepy spożywcze
– Życie kulturalne
– Rolniczy Kombinat Spółdzielczy

Słabe strony:

– Brak współpracy
– Mało osób aktywnych
– Brak miejsc do spotkań młodzieży
– Brak rozrywki dla młodzieży
– Brak ścieżki rowerowej
– Brak kanalizacji
– Brak środków finansowych
– Zagrodzenie parku i pałacu
– Brak infrastruktury (oświetlenie, chodniki)

Szanse:

– Możliwości rozwoju agroturystyki
– Pozyskiwanie środków finansowych
– Zaangażowanie władz
– Nowe miejsca pracy
– Zdobywanie wykształcenia

Zagrożenia:

– Brak funduszy
– Ucieczka młodzieży ze wsi do miasta
– Klęski żywiołowe
– Nieuczciwość kooperantów

Wizja rozwoju Skoraszewic
Wyznaczenie wizji jest kwintesencją procesu planowania. Wizja określa horyzont możliwości i precyzuje dążenie, które jest inspiracją do działania. Każdy byt ma swój własny sens istnienia i to właśnie wizja definiuje ten sens.
Wizja przedstawia oczekiwany obraz przyszłości, którą wspólnota lokalna chce wykreować. W trakcie prac nad skonstruowaniem Planu Odnowy Miejscowości Skoraszewice zdefiniowano następującą wizję rozwoju:

Mieszkańcy Skoraszewic są aktywni i chętnie korzystają z nowoczesnej, dobrze wyposażonej świetlicy wiejskiej i otoczenia sportowo – rekreacyjnego.

Opis planowanych zadań w perspektywie 10 lat od dnia przyjęcia dokumentu.

Na podstawie dokonanej analizy SWOT mieszkańcy wsi Skoraszewice dokonali wyboru zadań oraz wyznaczyli kolejność ich realizacji.

1. Nowoczesne i dobrze zaplanowane otoczenie świetlicy;
 Miejsce do tańczenia –podłoga, podest
 Murowany grill z zagospodarowanym terenem wokół – ławeczki, stoły,
 Boisko sportowe – realizacja planu Urzędu Gminy Pępowo,
 Założenie wiejskiego parku – nasadzenie drzew i krzewów, wytyczenie alejek spacerowych z fontanną, parkiem linowym
 Atrakcyjny plac zabaw dla dzieci,
 Lodowisko na zimę ,
 Deskorolkowy tor przeszkód.
2. Świetlica wiejska:
 Uakustycznienie Sali,
 Powołanie sekcji bilardowej.
3. Nowe oznakowanie dróg we wsi.
4. Wytyczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych.
5. Rewitalizacja strzelnicy.