Plan rozwoju i odnowy wsi Zalesie Wielkie

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

ZALESIE WIELKIE 2011 – 2020

Wstęp

Plan odnowy miejscowości stanowi istotną przesłankę pozytywnych zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie decyzji. W jego przygotowaniu uczestniczyli liderzy lokalni i mieszkańcy miejscowości. Oznacza to, że w proces ten włączone zostało szerokie spektrum odbiorców późniejszych działań. Dzięki temu możliwe stało się wyartykułowanie interesów całej lokalnej społeczności, a konsekwentne realizowanie planu da mieszkańcom poczucie stabilizacji i satysfakcję. Współudział mieszkańców stanowi istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego Centrum Rozwoju Gminy Pępowo podjęło decyzję o opracowaniu Planu Odnowy Miejscowości Zalesie Wielkie na terenie Gminy Kobylin. Ma on charakter średnioterminowej strategii społeczno – gospodarczej, niezbędnej do pełnego wykorzystania istniejącego potencjału i perspektyw rozwojowych, w tym dostępu do unijnych środków finansowych i funduszy rządowych. Dokument obejmuje w szczególności: analizę zasobów miejscowości, porównanie korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych oraz potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą warunkować przyszłość jej mieszkańców, wizję rozwoju wsi. Warunkiem rzetelnego zdiagnozowania aktualnej sytuacji miejscowości Zalesie Wielkie i określenia jej potrzeb jest ścisła współpraca pomiędzy omawianą jednostką terytorialną a Urzędem Gminy Kobylin. Jako priorytet Planu Odnowy Miejscowości można wskazać podniesienie standardu życia i pracy w miejscowości Zalesie Wielkie poprzez realizację zadań inwestycyjnych zwiększających atrakcyjność danego terenu. Podejmowane działania powinny stworzyć korzystne warunki dla lokalnych i zewnętrznych inwestorów, zachęcić ich do planowania przedsięwzięć na obszarze przedmiotowej jednostki osadniczej. Plan ma również na celu kultywowanie oraz zachowanie tożsamości społeczności wiejskiej.

Charakterystyka Zalesie Wielkie

Historia

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1310 r., jest ona wówczas własnością Jaraczewskich. W następnym wieku należy do Zaleskich. Od końca XVI wieku wieś często zmienia właścicieli. Wieś od XVII w nie była siedzibą właścicieli, był ona najczęściej oddawana w dzierżawę. Dzierżawcą był również Samuel ze Skrzypny Twardowski jeden z najwybitniejszych poetów baroku. Po potopie szwedzkim poeta tworzy tu swoje ostatnie dzieło – epopeje „Wojna domowa z Kozaky i Tatary….”. Utwór ten stał się później inspiracja dla Henryka Sienkiewicza do napisania trylogii. W 1893 roku wieś zostaje sprzedana przez Jaraczewskich niemieckiej komisji kolonizacyjnej i zostaje całkowicie rozparcelowana. W tym okresie zostaje rozebrany dwór. W latach 1890 – 1895, zostaje tu wzniesiony w stylu neogotyckim kościół ewangelicki, od 1946 roku kościół służy wiernym wyznania rzymsko-katolickiego. Parafia powstała w 1966r. W Zalesiu Wielkim urodził się Cyryl Ratajski.

Zabytki

Kościół wzniesiony w latach 1890 – 1895 w stylu neogotyckim. ceglano kamienna stodoła oraz obora z ozdobami na ścianie z końca XIX w. Około półtora kilometra na północny zachód od wsi znajduje się grodzisko pierścieniowe, owalne o średnicy 140 m i wałach o wysokości 3 m ze śladami fosy. Po jego południowej stronie odkryto ślady wczesnośredniowecznej osady przygrodowej.

Położenie

Zalesie Wielkie to malownicza wieś położona w Województwie Wielkopolskim, w powiecie Krotoszyńskim w gminie Kobylin. Wieś jest położona na ładnym terenie jest otoczona z wszystkich stron rozciągającymi się polami uprawnymi. Zalesie położone jest w odległości 6 km od miasteczka Kobylin w którym mieszczą się władze gminy, w odległości 22 km od siedziby powiatu Krotoszyna. Gminę Kobylin położoną w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego i wchodzącą w skład powiatu krotoszyńskiego, zamieszkuje 8200 mieszkańców z czego 3070 osób w mieście. Jej powierzchnia wynosi 10745 ha, z czego: 7635 ha stanowią grunty orne, 14 ha sady, 904 ha łąki, 81 ha pastwiska i 1293 ha lasy. Gminę tworzy miasto Kobylin oraz 20 sołectw obejmujących 22 miejscowości.. Położenie gminy w układzie gospodarczym kraju jest korzystne. Kobylin leży w połowie drogi pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem przy drodze krajowej nr 36 Legnica – Ostrów Wielkopolski. Warunki środowiska przyrodniczego, a także dość znaczne oddalenie do głównych aglomeracji miejsko – przemysłowych kraju przesądzają o rolniczym charakterze gminy o wysokotowarowej produkcji rolnej. Kobylin wchodzi, w skład regionu o niewielkim obszarze i zaludnieniu, dość jednorodnych warunkach środowiska, prezentującego średni ogólny poziom rozwoju społeczno – gospodarczego, jednak najwyższy krajowy poziom rozwoju rolnictwa, regionu spójnego komunikacyjnie o wyraźnym niedorozwoju infrastruktury, zarówno technicznej, jaki i społecznej.

Demografia

W Zalesiu Wielkim jest 78 gospodarstw domowych w których mieszka 350 mieszkańców.

Zasoby

Zalesie Wielkie to typowa wielkopolska wieś o wysokiej kulturze rolnej w której działają wysoko towarowe gospodarstwa rolne i to jest główny rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej we wsi. Działa tu także kilka małych firm zajmujących się głównie usługami i handlem. Wieś jest w pełni zwodociągowana. Każdy kto chce może posiadać telefon stacjonarny. W Zalesiu jest również dostęp do sieci telefonii komórkowej. Wieś nie posiada niestety kanalizacji sanitarnej. We wsi znajduje sie przedszkole do którego uczęszczają dzieci z okolicznych wsi. Wieś posiada świetlice wiejską w której odbywają sie wszystkie wydarzenia organizowane przez lokalna społeczność. W Zalesiu Wielkim działa aktywnie Koło Gospodyń Wiejskich, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Kółko Rolnicze. Organizacje te są głównymi animatorami działań społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.

Ocena mocnych i słabych stron Zalesia Wielkiego

Mieszkańcy wsi dokonali oceny silnych i słabych stron swojej miejscowości oraz szans i Zagrożeń.

Silne strony:

– Świetlica wiejska
– OSP
– KGW
– Sklep
– Kościół
– Przeszkole
– Firma Polnet
– Organizowanie wieczorków wiejskich

Słabe strony:

– Świetlica wymaga remontu i przebudowy
– Słabe zagospodarowany teren wokół świetlicy
– Brak boiska
– Brak placu zabaw
– Brak kanalizacji sanitarnej
– Brak chodników

Szanse:

– Uzyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej
– Program Wielkopolska Odnowa Wsi

Zagrożenia:

– Kryzys gospodarczy
– Ucieczka młodych ludzi do miasta
– Brak stawów przeciwpożarowych

Opis planowanych zadań w perspektywie 10 lat od dnia przyjęcia dokumentu.

Na podstawie dokonanej analizy SWOT mieszkańcy wsi Zalesie Wielkie dokonali wyboru zadań oraz wyznaczyli kolejność ich realizacji.

1. Zagospodarowanie i przebudowa oraz wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej.
2. Utworzenie miejsca spotkań poprzez zagospodarowanie centrum wsi – połączenie terenu w jedną całość oraz utworzenie placu zabaw, boiska sportowego, organizacja miejsca spotkań mieszkańców, wytyczenie miejsca na ognisko – grill , teren rekreacyjny.